Jakubinyi György érsek köszöntése

D. a J. Kr.!
 
Tisztelendő Paptestvérek, Kedves Hívek!
 
A főegyházmegye főpásztora, Jakubinyi György érsek február 13-án tölti be életének 70. esztendejét. Ebből az alkalomból örömmel követjük a Zsidókhoz írt levél szerzőjének buzdítását: „Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik az Isten szavát hirdették nektek” (Zsid 13,7). Gondolunk rá, aki a főegyházmegye 87. főpásztora, imádkozunk érte, hogy a gondviselő Isten tartsa meg sokáig, halmozza el végtelen kegyelmeinek bőségével főegyházmegyénk javára.
 
 
A Kárpátok észak-keleti láncolatában található Máramarosszigetéről vezérelte hozzánk a jó Isten, előbb a gyulafehérvári Papnevelő Intézetbe diáknak, majd 1970–1974 között Rómában végzett biblikus tanulmányai után a gyulafehérvári Hittudományi Intézetbe tanárnak, ahol 22 évet töltött a tudomány ápolásával és a papságra készülők oktatásában. 
Jó néhány könyvnek és számtalan cikknek szerzőjeként ismertté tette nevét nemcsak nálunk, de külföldön is. Munkáságáért több kitüntetést is kapott. A tanári katedra mellől emelte ki 1990-ben Szent II. János Pál pápa, hogy előbb boldogemlékű Bálint Lajos érsek segédpüspöke legyen, majd 1994. április 8-tól utóda, egyben a romániai örmény katolikusok apostoli kormányzója. 
Nagy múltú, immár ezer évesnél is régibb főegyházmegyénknek 22 éve főpásztora. Bár egészen más világ köszöntött ránk 1989-ben, neki sem jutott boldogabb jövendő elődeinél.
Globalizálódó mai világunk sokféle kihívásával kell megküzdenie, amit Istenbe vetett hittel tett és tesz. Amikor születésének 70. évfordulóján szeretettel köszöntjük, ennek a munkának folytatásához kívánunk sok erőt, egészséget, kitartást Istentől. Kis Szent Teréz pedig, akinek nagy tisztelője, támogassa abban, hogy miként ő, úgy főpásztorunk is az egyház szívében a szeretet legyen. Ad multos annos!
 
Gyulafehérvár, 2016. február 2-án,
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén.
 
Tamás József
segédpüspök,
általános helynök
 

Közérdekű információk 

Főpásztorunk 70. születésnapjának ünneplésével kapcsolatban, a Főtisztelendő Tanári Karral egyeztetve, szeretnék néhány közérdekű információt a Paptestvérek tudomására hozni.
A jubileumi megemlékezésre Érsek úr kifejezett kérésére és a nagyböjti szent időre való tekintettel, a visszafogottság jegyében kerül sor.
Február 13-án, szombaton délelőtt 11 órától székesegyházunkban hálaadó szentmisét mutat be Főpásztorunk, amelyre szeretettel várjuk mind a Paptestvéreket, mind a híveket. Az Irgalmasság Jubileumi Szentévében a gyulafehérvári zarándoklat teljes búcsúval járhat, a szokott feltételek mellett, az Irgalmasság Kapuján való áthaladással.
A szentmise főcelebránsa és igehirdetője jubiláló Főpásztorunk lesz. Valamennyi Paptestvér koncelebrálásával bekapcsolódhat Érsek úr hálaadásába. Hozzanak magukkal albát és lila stólát. Az érseki palota földszinti helyiségeiben magukra ölthetik a liturgikus ruhát. Ezt követően foglalják el helyüket a preszbiteriumban. Bevonuláson az asszisztencián kívül a Főszékeskáptalan tagjai és a teológiai tanárok vesznek részt. A szentmisén nem lesznek köszöntések, az elején főszékesegyházunk Nagyprépostja köszönti jubiláló Főpásztorunkat a főegyházmegye papjai és hívei nevében.
Fél egykor (12:30) kezdődik az EMEI (Erdélyi Magyar Egyházirodalmi Iskola) díszgyűlése, Papnevelő Intézetünk nagytermében. Valamennyi Paptestvér részvételére számítunk. Ennek keretében hangzanak el a köszöntő beszédek, kispapjaink kulturális műsorral tisztelegnek Főpásztorunk előtt, majd könyvbemutatóra is sor kerül.
Az ünnepi gyűlés után, két órától (14:00) közös ebédre hívunk valamennyi jelenlévő Paptestvért, a teológia ebédlőjébe. A megfelelő előkészülethez szükséges tudnunk, hányan vesznek részt az ebéden. Szeretettel kérjük az ünnepségen részt venni szándékozó Paptestvéreket, hogy február 10, szerda estig jelentsék szándékukat a kerületi főesperes úrnál. Főesperes urak Főtisztelendő Hurgoi János érseki titkár úrnak jelezzék a résztvevők számát. A szentmisére zarándokoló híveket a székesegyházból kijövet egy pohár itallal és kaláccsal szeretnénk megvendégelni. Amennyiben ismerik a résztvevő hívek számát, jó lenne, ha azt is közölnék bejelentkezésük során.
Érsek atyánk 70. születésnapján, a Szűzanya szombatján, kérjük égi Anyánk oltalmát és közbenjárását számára. A Boldogságos Szűzanya gyermeki tisztelete végig kíséri egész életútján. Ezt fejezi ki a papszenteléskor választott mottó: „Magasztalja lelkem az Urat” (Lk 1,46). Ezt erősítette meg püspökké szentelésekor is, amikor ugyanezt a mottót választotta. Csíksomlyói Boldogasszony, vezesd és oltalmazd Főpásztorunkat egész életútján. Kis Szent Teréz, Isten Szolgája Márton Áron püspök, a Magyar Szentek és Boldogok, járjanak közbe értünk, hogy Pásztor és nyáj eljusson a földi élet után a Jó Pásztor mennyei országába. 
 
Érseki Iroda